Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Visie en werkwijze
Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het beleid van het Dagelijks Bestuur èn op het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. Daarnaast treedt het Algemeen Bestuur op als kritische sparringpartner en klankbord van de dagelijks bestuurder en in zijn rol van werkgever zorgt het Algemeen Bestuur voor een goed functionerend dagelijks bestuurder.

Samenstelling Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende leden:
De heer Mohamed Belhassioui (voorzitter) 
De heer Youunes el Atrache 
De heer Mohamed Sabab

De leden van het Algemeen Bestuur vormen een team dat samenwerkt om de kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. De samenstelling en benoeming van de leden vindt plaats volgens de bepalingen in de stichtingsstatuten.  Daarbij wordt gestreefd naar een variatie aan expertise en competenties èn naar een brede vertegenwoordiging vanuit de maatschappelijke omgeving.
 
Jaarlijks evalueert het Algemeen Bestuur het eigen functioneren, de kwaliteit en samenstelling. Leden houden de eigen kennis en expertise op peil en werken mede op basis van de uitkomsten van de zelfevaluaties gezamenlijk aan hun ontwikkeling als team.

Toegevoegde waarde
Door inbreng van ervaring en expertise en een opbouwende/kritische houding ten opzichte van het Dagelijks Bestuur wil het Algemeen Bestuur een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van de stichting en de kinderen die onze scholen bezoeken. Het Algemeen Bestuur richt zich daarbij nadrukkelijk op het belang van de stichting en op zijn maatschappelijke opdracht. Daarin staat het leren en ontwikkelen van kinderen voorop.

Samenwerking met het bestuur
Een goede werkrelatie vraagt van bestuur en toezichthouders een professionele, open houding, met vertrouwen in en respect voor elkaars rol. Vertrouwen en respect zijn ook kernwaarden in de contacten van het Algemeen Bestuur  met interne – en externe belanghebbenden. Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.
 
In de samenwerking met het Dagelijks Bestuur zoekt het Algemeen Bestuur een goede balans tussen ruimte en vertrouwen geven aan de ene kant en controle uitoefenen en afstand nemen aan de andere kant.  Alleen in situaties met bijzondere risico’s kan het nodig zijn het toezicht te intensiveren. Daarbij ziet het Algemeen Bestuur er vooral op toe dat het Dagelijks Bestuur zelf goed in control blijft.

Zichtbaarheid en dialoog
Het Algemeen Bestuur is zichtbaar en benaderbaar voor alle belanghebbenden; het Algemeen Bestuur probeert aanwezig te zijn bij openingen, bijzondere vieringen en medewerkers-bijeenkomsten. In contacten met de organisatie en de omgeving stelt het Algemeen Bestuur zich rolbewust op.
 
Twee keer per jaar gaat het Algemeen Bestuur in gesprek met ouders, met de GMR en met de directeuren, in het algemeen over een vooraf bepaald thema. Daarnaast worden de scholen elk jaar bezocht.  Wanneer het Dagelijks Bestuur en of het Algemeen Bestuur dat in het belang van de strategische agenda wenselijk vinden, spreekt het Algemeen Bestuur ook met andere belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk en andere externe partijen.

Contact 
Wilt u in contact komen met (leden van) het Algemeen Bestuur? Stuur dan een bericht naar: algemeenbestuur@al-qalam.nl.

Toezichtkader
De identiteit van de stichting, de kernwaarden en strategische pijlers vormen de belangrijkste vertrekpunten van het toezichtkader. Daarnaast bestaat het kader uit een aantal aandachtsvelden en -punten waarop het Algemeen Bestuur het beleid en de besluiten van het Dagelijks Bestuur toetst. Denk aan de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs, welbevinden van leerlingen en medewerkers, financiële continuïteit, innovatie en ondernemerschap. De ‘basistoets’ voor het Algemeen Bestuur is altijd of het Dagelijks Bestuur ‘in control’ is. Naast risicobeheersing zijn ‘soft controls’ ook onderdeel van de oordeelsvorming. In het jaarverslag verantwoordt het Algemeen Bestuur zich over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.
 
Relevante documenten
Om u verder te oriënteren op het werk van het Algemeen Bestuur treft u onder de link 'relevante documenten' aanvullende informatie.