Identiteit en kernwaarden

Identiteit en kernwaarden

Op onze scholen is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ons onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen.
 
We werken samen vanuit een viertal kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen

  • Professionalisme
  • Zorgzaamheid
  • Duurzaamheid
  • Samenwerking

 
Het uitgangspunt is altijd: Het goede goed doen!

  • Voor ons is kwaliteit een stralend kind dat samen met andere kinderen zichtbaar plezier heeft in leren, spelen en ontdekken.
  • Op onze scholen is vertrouwen de basis voor alles.

 
Waar staan de kernwaarden voor
 
Onder professionalisme verstaan wij dat we kwaliteit willen leveren. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed onderwijs. Dit uit zich zowel in een goede kwaliteit van lesgeven, de communicatie met ouders als ook in de bereidheid het eigen handelen en de schoolorganisatie te verbeteren.
Zorgzaamheid betekent voor ons dat we openstaan en ondersteunend zijn aan de ontwikkelbehoeften van het kind, de ouder en collega's. Het is onze taak te zorgen voor een veilig pedagogisch leer- en werkklimaat. Daarbij leggen we verantwoording af over ons handelen, zowel naar elkaar toe als ook naar leerlingen, ouders en samenwerkende organisaties.
Duurzaamheid houdt in dat we consistent zijn, continuïteit belangrijk vinden, betrouwbaar zijn, het goede behouden, onderwijs geven dat past bij de tijdsgeest, authentiek en financieel solide zijn. We bereiden de kinderen voor op hun toekomst, hun rol en hun verantwoordelijkheid in de hedendaagse multiculturele samenleving. Dit betekent dat wij ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs op de voet volgen. We hebben respect voor mens, milieu en maatschappij.
Samenwerken betekent voor ons dat we respect hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar. We werken dan ook nauw samen binnen de teams, met leerlingen en ouders. Daarbij staat het gezamenlijke resultaat voorop. Onze scholen stellen zich open voor inbreng van ouders en leerlingen, we nodigen ze uit hun inbreng te leveren, mee te denken en te beslissen.
 
Onze scholen zijn islamitische scholen. Dat betekent dat we belang hechten aan het in woord en daad uitdragen van de islamitische identiteit in het onderwijs. Op onze scholen wordt aandacht besteed aan het specifieke van de islam door bijvoorbeeld het houden van gezamenlijke vieringen. Als islamitische scholen willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor leerlingen, ouders EN personeelsleden met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder onze eigen identiteit te verliezen. Wij willen de leerlingen laten ervaren dat je als mens en als kind kunt bijdragen aan een waardevolle toekomst, dat het dankbaar is om je in te zetten voor een betere wereld en dat het noodzakelijk is te werken aan gerechtigheid, verdraagzaamheid en vrede. Verschillen moeten bespreekbaar zijn en geaccepteerd worden. Tevens streven wij ernaar dat iedereen, met een handicap van welke aard dan ook, respectvol en onbevooroordeeld tegemoet getreden wordt.
 
De islam vertelt ons immers: "Een moslim is iemand die wordt gedreven door goede intenties, die doet voor zijn naaste wat hij voor zichzelf graag wil, die matig is in alles en extremen verafschuwt, die goede werken doet, die zijn verantwoordelijkheid neemt, alle mensen als gelijken beschouwt, die goed is voor zijn buren ongeacht hun geloof, die zorgzaam omgaat met het milieu en met de dieren, die rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft, die een slechte daad met een goede daad beantwoordt, enz.