Missie en visie

Missie en visie

De Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe  is de overkoepelende organisatie van 2 islamitische basisscholen in Gouda en Alphen aan den Rijn. Op onze scholen bieden we regulier basisonderwijs. 

Missie
De missie vormt het fundament onder het werk van de Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe. Hierin wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Onze stichting wil een organisatie zijn die vanuit een islamitische identiteit kinderen en medewerkers een veilige, inspirerende en kwalitatief uitstekende leer- en werkomgeving biedt.

De scholen staan voor islamitisch kwaliteitsonderwijs en bevorderen dit actief door: 
– kwalitatief uitstekend onderwijs te verzorgen en daarbij aan te sluiten bij de uniciteit van elk kind;
– evenwichtige aandacht voor het denken, het doen en het welbevinden en levensbeschouwelijke waarden; 
– onderwijs dat aansluit bij de waarden en normen en identiteit vanuit de lokale gemeenschap.
– een inspirerende en veilige leer- en werkomgeving voor iedereen.

Visie
De scholen werken vanuit de inspiratie van het islamitische geloof. We zien de school als een waardengemeenschap waarin we een levenshouding willen cultiveren van aandacht voor en met elkaar. We hebben oog voor het individu en we herkennen en erkennen zijn of haar capaciteiten en opdracht is om de aan ons toevertrouwde kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. 

Ons onderwijs is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van hun talenten: onze leerkrachten hebben voor elk kind meetbare doelen geformuleerd en stemmen het onderwijs af op wat zij nodig hebben. Wij willen hen zodanig vormen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Wij hechten aan kwaliteit in de ruimste zin van het woord. Goede kwaliteit betekent voor ons allereerst het realiseren van onderwijs met bovengemiddelde resultaten. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt en scholen kenmerken zich door een opbrengstgerichte cultuur. Medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen. We besteden eveneens aandacht aan de kwaliteit van de relatie met ouders, andere stakeholders, communicatie en samenwerking.
 

Strategisch Beleid 2019-2023

In het Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023 hebben we onze belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van onze stichting voor de komende jaren verwoordt. We streven naar:
 

1. Identiteit

In ons onderwijs bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor op het leven in een snel veranderende multiculturele samenleving. We ontwikkelen daarom kennis en vaardigheden én we vormen kinderen door in onderwijs en opvoeding uit te gaan van waarden die we ontlenen aan de islam. Rechtvaardigheid en eerlijkheid zijn begrippen die richtinggevend zijn voor ons handelen en de relaties die we aangaan. 
Als moslims stralen we een positieve grondhouding uit van vertrouwen en acceptatie, waardoor kinderen zich gezien en gekend weten. Dat vormt mede de basis voor de waarden die we met hen delen. Kinderen worden erdoor in staat gesteld om (mede) verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander, het leerproces en de maatschappij waar ze deel vanuit maken.  
 
Onze waarden zijn richtinggevend voor wat we kinderen leren over de relaties die zij aangaan met anderen. We leren hen te zorgen voor elkaar, verantwoording te dragen voor de ander en op een respectvolle wijze om te gaan met de andersdenkende en gelovende of ongelovige medemens. 
We bewegen ons daarbij steeds tussen ideaal en werkelijkheid. Door de verhalen die we vertellen en de gesprekken die we voeren, verinnerlijken kinderen morele waarden, waardoor zij toegerust worden om verantwoorde keuzes te kunnen en durven maken. Desnoods tegen de stroom in.  
Op deze manier ondersteunen we kinderen bij het vinden van antwoorden op belangrijke zingevingsvragen als ‘wie ben ik?’, ‘wat doe ik hier?’, ‘waar sta ik voor?’ en ‘wat vind ik belangrijk?’. We ‘scherpen’ de ogen van kinderen voor wat onwaardig is en maken hen bewust van de mogelijkheden en de roeping die ze hebben om een koers te verleggen. We ontwikkelen dus morele gevoeligheid en helpen kinderen hun verantwoordelijkheid te nemen.  
 
De islamitische waarden zijn tenslotte ook richtinggevend voor wat we kinderen leren over de zorg voor de aarde. Duurzaamheid is een waarde die met nadruk een plaats krijgt in ons onderwijs. 
 

2. Onderwijs en kwaliteit Leren en ontwikkelen 

Om goed op de toekomst voorbereid te zijn moeten kinderen de basisvaardigheden goed beheersen. Op het gebied van rekenen, taal en lezen is de basis op orde: we werken handelingsgericht en zijn aanspreekbaar op stabiele resultaten die in lijn zijn met de mogelijkheden van de kinderen. 
Leraren vervullen daarbij de sleutelrol. Ze hebben hoge en realistische verwachtingen van kinderen, scheppen een stimulerend pedagogisch klimaat en verzorgen onderwijs door gedifferentieerde instructies en verwerkingen. In hun didactisch handelen laten zij zich leiden door wat aantoonbaar werkt. Door vanuit een onderzoekende houding kritisch te reflecteren verbeteren zij voortdurend hun onderwijs. 
 

Passend onderwijs / extra ondersteuning
We verzorgen passend onderwijs en geven invulling aan de doelen van onze samenwerkingsverbanden. We versterken de komende periode ons onderwijsaanbod op maat. Voor de hoogbegaafde kinderen streven we naar een duurzaam hoogwaardig aanbod.  Tegelijk willen we op onze scholen de integratie van kwetsbare kinderen verbeteren. Vanuit onze islamitische levensovertuiging voelen we ons geroepen ook een veilige plaats te bieden voor minder begaafde en soms beschadigde kinderen.  

De komende periode oriënteren we ons op de vraag hoe ver we willen en kunnen gaan bij de vormgeving van meer inclusief onderwijs. Directies komen in overleg met de teams tot besluitvorming. Daarbij betrekken we de vraag welke facilitering, begeleiding en vaardigheden nodig zijn voor leerkrachten én hoe daarin kan worden voorzien.  
 

Taal
We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van onze jongste leerlingen. Jonge kinderen hebben recht op die aandacht. Alle kinderen, maar vooral de groep voor wie de ontwikkeling niet altijd even soepel verloopt. Met extra aandacht en hulp streven we ernaar in korte tijd hun ontwikkelingsachterstand in te halen. De komende periode werken we samen verder aan het VVE-aanbod. We borgen onze verworvenheden. Daarnaast werken we aan de uitbreiding en kwaliteit van ons VVE-aanbod. Bijzonder daarbij is dat het VVE-plan in samenhang gezien wordt met de integrale jeugdhulp. We besteden daarbij aandacht aan de hele ontwikkeling van het kind, niet alleen aan de ontwikkeling van taal en rekenen. We willen dat kinderen zich veilig voelen en opgroeien in een omgeving die ze prikkelt, stimuleert en ruimte biedt om op ontdekkingstocht te gaan. Jonge kinderen hebben dat nodig, zij leren door doen en ontdekken. Zo ontwikkelen ze ook hun taalvaardigheid waarmee ze een basis leggen voor een goed toekomstperspectief.. 

Ouderbetrokkenheid 
In de ontwikkeling van het kind speelt de school een belangrijke rol, maar we doen het niet alleen. Op basis van een gelijkwaardige, niet-vrijblijvende samenwerking en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken ouders en school samen aan de ontwikkeling van het kind.  

Van ouderbetrokkenheid is sprake als ouders zowel thuis als op school betrokken zijn op de ontwikkeling van hun kind. Thuis kan dat door praktische ondersteuning en hulp en op school door belangstelling te tonen voor de resultaten die hun kind behaalt en de ontwikkeling die het in brede zin doormaakt. 
We streven naar een eenduidige pedagogische benadering in de school- en de thuissituatie. Daarbij zien we de ouders als pedagogisch partner. We willen de kwaliteiten van ouders als ervaringsdeskundigen op pedagogisch gebied inzetten.  
Leraren zijn de experts op onderwijskundig gebied. Zij nodigen ouders uit om, binnen de kaders van het schoolondersteuningsprofiel, mee te denken en – waar nodig – mee te beslissen als het gaat om het welbevinden en de begeleiding van hun kind. We vinden het overigens van belang ook kinderen zelf in dit proces te betrekken. Tenslotte denken ouders in de medezeggenschapsraden mee m.b.t. praktische en beleidsmatige zaken. 
 
Waar nodig of gewenst kan bredere consultatie plaats vinden in klankbordgroepen.  Om vrijblijvendheid en misverstanden te voorkomen besteden we aandacht aan het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en het geven van inzicht in wederzijdse rechten en plichten. Openheid zien we als een voorwaarde voor ouderbetrokkenheid. 
 

Leerstofaanbod, met name voor taal en lezen
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen.

Naast de basiskwaliteit focussen wij ons vooral op het taalonderwijs. In ons taalplan ontwikkelt de school zich met als doel de leerlingen snel op een goed niveau de Nederlandse taal te laten beheersen, zodat de belemmeringen voor alle andere vakken worden verminderd.
 

Didactisch handelen
Niet de methode maakt het verschil, de sterke leerkracht maakt het verschil. De resultaten van leerlingen zijn de verantwoordelijkheden van een team. Succes van de leerlingen hangt af van de professionaliteit en de kwaliteitscultuur van een team. De komende jaren ligt de focus nog meer op het creëren van een nog beter schoolklimaat, waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn. Hiervoor worden diverse technieken van bijvoorbeeld Teach like a champion en cooperatieve leerstrategieen ingezet. Tevens zal ingezet worden op het vergroten van de didactische vaardigheden van de leerkrachten met betrekking tot begrijpend lezen, met als doel het verhogen van de opbrengsten.

Sociale competenties en sociaal veilig leer- en leefklimaat
Een goede sociale ontwikkeling, met goede sociale vaardigheden, heeft grote invloed op de levensloop van leerlingen. Het bevordert leren, helpt uitval voorkomen en leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt. De sociale en maatschappelijke competenties waarmee leerlingen het onderwijs verlaten zijn belangrijk om op een goede manier met anderen te kunnen samenleven, en nodig als fundament voor onze democratische samenleving. Dat maakt de aandacht die scholen geven aan bevordering van ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van groot belang. We besteden aandacht democratie en burgerschap, middels o.a. de school als oefenplaats in te zetten. Zo werken wij met een Leerlingenraad. Deze wordt democratisch samengesteld. De Leerlingenraad denkt en beslist mee over het onderwijs. Middels onze brede aanpak voor de sociale ontwikkeling van de kinderen zijn wij stelselmatig met het bevorderen van sociale en maatschappelijke competenties bezig. 

Belangrijk vinden wij de sociale en de mondelinge vaardigheden van onze leerlingen.
Van groot belang is ook dat er structurele aandacht is voor de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen, zodat onze leerlingen geen moeite zullen hebben bij hun participatie in de democratische rechtsstaat.
 

Samenwerking
Het streven is om de samenwerking tussen Al Qalam en zusterschool An Noer te versterken met als doel gebruik te maken van elkaars krachten en kennis. Om de professionaliteit en de samenwerking tussen beide scholen verder gestalte te geven, zullen er gezamenlijke studiemomenten worden gepland en zullen er collegiale consultaties worden uitgevoerd waarbij leraren van de ene school zullen gaan kijken bij de andere school. 

Op termijn zullen er leerteams worden geformeerd waar leerkrachten van beide scholen zitting in zullen nemen. Ook hier is een belangrijk onderwerp het begrijpend lezen.
 

Zelfstandigheid en eigenaarschap vergroten
Op onze scholen vinden we het belangrijk dat de leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. Daarnaast hechten we veel waarde aan het zelfstandig werken van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leerkrachten begeleiden de leerprocessen en doen dat “passend” oftewel op maat. Leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. We willen de zelfstandigheid, het eigenaarschap en de opbrengsten van de leerlingen nog meer vergroten door structureel in te zetten op de coöperatieve leerstrategieën in combinatie met de technieken van teach like a champion.

3. Professionalisering (uitdagen en stimuleren)

Goede leraren maken het verschil. Zij zorgen ervoor dat de kinderen in hun klas het beste uit zichzelf kunnen halen. Door een open, onderzoekende en lerende houding ontwikkelen zij zichzelf en verbeteren zij continu hun onderwijs.  
We werken de komende jaren verder aan een cultuur waarin vertrouwen heerst en alle medewerkers zich verantwoordelijk tonen voor de zorg voor alle kinderen, gezamenlijk te leveren kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie. We bespreken op school- en groepsniveau de resultaten die we behaald hebben op de basisvaardigheden. We ondersteunen elkaar door het geven en ontvangen van opbouwende feedback en verbeteren zo het onderwijs. 
Ook in bredere zin dragen we zorg voor optimale leerkrachtvaardigheden, bijvoorbeeld bij de vormgeving van thematisch onderwijs en de manier waarop meer ruimte gemaakt kan worden voor de eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Waar nodig faciliteren we begeleiding en scholing. We maken tijd en ruimte voor teamleren door te zorgen voor professionele ontmoetingen tussen leraren, zoals maatjesleren en intervisie. 
 
We stimuleren leerkrachten hun talenten te ontdekken en faciliteren ontwikkeling. We waarderen verschillen door leraren met een specialisatie breder in te zetten binnen de scholen of bovenschools. 
We werken met divers samengestelde leerteams waarin de tegenspraak wordt georganiseerd en de dialoog wordt gevoerd om samen te komen tot beter onderwijs. We stimuleren het experiment en stralen uit dat fouten onmisbaar zijn als je gericht bent op ontwikkelen en leren.  
 
Deze ontwikkeling vraagt om gedeeld leiderschap. Directeuren maken dat mogelijk door te werken vanuit professionele hiërarchie. Erkende ongelijkheid en specifieke expertise moeten doorslaggevend zijn voor de vraag wie er op enig moment leidinggeeft aan een proces. 
 

4. Arbeidsmarkt  

We verzorgen graag uitdagend onderwijs waarmee we een goede basis leggen voor de toekomst van kinderen. Daarbij zijn we aangewezen op goede leraren die dat onderwijs op een bevlogen manier kunnen gegeven. De schaarste op de arbeidsmarkt is echter groot. Er is te weinig instroom van studenten en net afgestudeerde leerkrachten. Dat zijn factoren die de werving van nieuwe vakbekwame leerkrachten zeer complex maken. Helaas lopen we ook tegen het verschijnsel aan dat veel leerkrachten niet in het islamitisch onderwijs willen werken. 
 
De komende periode zoeken we de samenwerking met andere besturen in het islamitisch onderwijs. In gezamenlijkheid vergroten we de zoektocht naar goed opgeleide en gemotiveerde werknemers die bereid zijn zich verder te ontplooien en hun talenten inzetten ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie. We denken daarbij aan een meer gerichte benadering van de markt, o.a. door concrete afspraken te maken met hogescholen en actief te zoeken naar zij-instromers. 
Leerkrachten bieden we goede interne en externe coaching en begeleiding door zorg te dragen voor interne coaches en/of mentoren. We willen startende leerkrachten bovendien ondersteunen in hun presentatievaardigheden, gesprekken met ouders en praktische tips voor het dagelijks werk in de klas. We zoeken ook hierbij de samenwerking met hogescholen of andere opleidingsinstituten. 
 
Onze huidige medewerkers willen we boeien en binden. Een aantrekkelijke werkgever zorgt voor een organisatiecultuur en een leiderschapsstijl waarin medewerkers de ruimte krijgen en zich kunnen ontwikkelen. We geloven dat een cultuur waarin open gecommuniceerd wordt, leraren elkaar inspireren, motiveren en voor elkaar klaar staan, kwaliteiten worden erkend en medewerkers hun talenten kunnen ontplooien, motivatie verhogend werkt en het gevoel van verbondenheid met de organisatie versterkt. Hier ligt dus een relatie met hetgeen we in het vorige hoofdstuk schreven over professionalisering van onze medewerkers. Visie op onderwijs wordt meer onderdeel van de professionele dialoog en we stimuleren medewerkers bij te dragen aan het succes van de organisatie door inzet van specifieke talenten en competenties.